کلمنته: برخی حرکات پیکه مثل اوباش است ::

جرارد پیکه در چند سال اخیر همواره یک پای ثابت جنجال ها و حاشیه های فوتبال در اسپانیا بوده است.

دانلود سریال

خرید لینک