سود جرایم دیرکرد بانکی حرام و رباست

سود جرایم دیرکرد بانکی حرام و رباست
آیت الله نوری همدانی در دیدار با شهردار قم افزود: طبق احکام شرعی اسلام اگر یک نفر به شخص دیگری قرض بدهد در ضمن عقد قرارداد با او …

سود جرایم دیرکرد بانکی حرام و رباست

آیت الله نوری همدانی در دیدار با شهردار قم افزود: طبق احکام شرعی اسلام اگر یک نفر به شخص دیگری قرض بدهد در ضمن عقد قرارداد با او …
سود جرایم دیرکرد بانکی حرام و رباست

باشگاه خبری ورزشی

نخبگان