مجله سیاسی/ تحول درتاکتیک های تروریسم

مجله سیاسی/ تحول درتاکتیک های تروریسم
به اعتقادکارشناسان تاکتیک های تروریسم متحول شده و تروریسم ترکیبی از دو مولفه خشونت و غیرعقلانی شده است.
۲۲:۵۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


مجله سیاسی/ تحول درتاکتیک های تروریسم

به اعتقادکارشناسان تاکتیک های تروریسم متحول شده و تروریسم ترکیبی از دو مولفه خشونت و غیرعقلانی شده است.
۲۲:۵۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


مجله سیاسی/ تحول درتاکتیک های تروریسم

آهنگ جدید

سیستم اطلاع رسانی