ایران به‌ جای گاز، برق صادر می‌کند

ایران به‌ جای گاز، برق صادر می‌کند
یک مقام مسئول با اشاره به مذاکرات گازی انجام شده با ترکمنستان، گفت: تبدیل گاز به برق اقتصادی‌ترین سناریوی فعلی برای صادرات گاز ایران به کشورهای منطقه است.

ایران به‌ جای گاز، برق صادر می‌کند

یک مقام مسئول با اشاره به مذاکرات گازی انجام شده با ترکمنستان، گفت: تبدیل گاز به برق اقتصادی‌ترین سناریوی فعلی برای صادرات گاز ایران به کشورهای منطقه است.
ایران به‌ جای گاز، برق صادر می‌کند

موزیک سرا