بلیند:/ اکنون همان هلند غیر قابل پیش بینی هستیم

بلیند:/ اکنون همان هلند غیر قابل پیش بینی هستیم
سرمربی تیم ملی هلند از عملکرد تیمش در بازی های دوستانه اخیر ابراز رضایت کرد.

بلیند:/ اکنون همان هلند غیر قابل پیش بینی هستیم

سرمربی تیم ملی هلند از عملکرد تیمش در بازی های دوستانه اخیر ابراز رضایت کرد.
بلیند:/ اکنون همان هلند غیر قابل پیش بینی هستیم

مرکز فیلم