پیشنهاد خارجی طارمی کی و کجا؟

پیشنهاد خارجی طارمی کی و کجا؟
مهدی طارمی بازیکن ملی پوش سابق پرسپولیس را باید یکی از جدی ترین جدا شده های قطعی این تیم دانست.

پیشنهاد خارجی طارمی کی و کجا؟

مهدی طارمی بازیکن ملی پوش سابق پرسپولیس را باید یکی از جدی ترین جدا شده های قطعی این تیم دانست.
پیشنهاد خارجی طارمی کی و کجا؟

مرکز فیلم