مهمترین مربی دوران فوتبال مسی از زبان خودش

مهمترین مربی دوران فوتبال مسی از زبان خودش
فوق ستاره بارسلونا به تمجید از سرمربی سابق خود در بارسلونا پرداخت و از او به عنوان مهم ترین سرمربی دوران حرفه ایش یاد کرد.

مهمترین مربی دوران فوتبال مسی از زبان خودش

فوق ستاره بارسلونا به تمجید از سرمربی سابق خود در بارسلونا پرداخت و از او به عنوان مهم ترین سرمربی دوران حرفه ایش یاد کرد.
مهمترین مربی دوران فوتبال مسی از زبان خودش

تلگرام

ترانه