مهاجم میلان در حال بررسی پیشنهادها

مهاجم میلان در حال بررسی پیشنهادها
مدیر برنامه های کارلوس باکا، مهاجم میلان، اعلام کرد که این مهاجم کلمبیایی در حال بررسی گزینه ‏هایش است.‏

مهاجم میلان در حال بررسی پیشنهادها

مدیر برنامه های کارلوس باکا، مهاجم میلان، اعلام کرد که این مهاجم کلمبیایی در حال بررسی گزینه ‏هایش است.‏
مهاجم میلان در حال بررسی پیشنهادها

car