روز خوب آقای تاکتیک در توکیو (عکس)

روز خوب آقای تاکتیک در توکیو (عکس)
خوان سیچلو، دستیار آرژانتینی لوزانو امروز تاثیر حضور خود روی نیمکت را یک بار دیگر نشان داد و ایران نمایشی شبیه به دوران هدایت ولاسکو با همان نظم و آرایش از خود نشان داد.

روز خوب آقای تاکتیک در توکیو (عکس)

خوان سیچلو، دستیار آرژانتینی لوزانو امروز تاثیر حضور خود روی نیمکت را یک بار دیگر نشان داد و ایران نمایشی شبیه به دوران هدایت ولاسکو با همان نظم و آرایش از خود نشان داد.
روز خوب آقای تاکتیک در توکیو (عکس)

مرکز فیلم