توضیح درباره پرونده مدیرعامل سابق بانک ملت

توضیح درباره پرونده مدیرعامل سابق بانک ملت
رئیس کل بانک مرکزی گفت: پرونده مربوط به مدیرعامل سابق بانک ملت در مرجع قضایی در دست پیگیری است، بخش نظارت بانک مرکزی هم آن را بررسی کرده که نتایج بررسی ها به مراجع قضایی منعکس می شود.

توضیح درباره پرونده مدیرعامل سابق بانک ملت

رئیس کل بانک مرکزی گفت: پرونده مربوط به مدیرعامل سابق بانک ملت در مرجع قضایی در دست پیگیری است، بخش نظارت بانک مرکزی هم آن را بررسی کرده که نتایج بررسی ها به مراجع قضایی منعکس می شود.
توضیح درباره پرونده مدیرعامل سابق بانک ملت