مدیر برنامه های ایکاردی تایید کرد:/ پیشنهاد 50 میلیون یورویی یووه برای ایکاردی

مدیر برنامه های ایکاردی تایید کرد:/ پیشنهاد 50 میلیون یورویی یووه برای ایکاردی
داستان کاپیتان باشگاه اینتر هر روز ابعاد جدید تری به خود می گیرد.

مدیر برنامه های ایکاردی تایید کرد:/ پیشنهاد 50 میلیون یورویی یووه برای ایکاردی

داستان کاپیتان باشگاه اینتر هر روز ابعاد جدید تری به خود می گیرد.
مدیر برنامه های ایکاردی تایید کرد:/ پیشنهاد 50 میلیون یورویی یووه برای ایکاردی

سایت خبری زندگی