رابی کین: برای تشویق ایرلند به یورو نیامده ام

رابی کین: برای تشویق ایرلند به یورو نیامده ام
مهاجم با تجربه ایرلند جنوبی به طور غیر مستقیم به انتقاد از نیمکت نشینی اش در رقابت های یورو 2016 پرداخت.

رابی کین: برای تشویق ایرلند به یورو نیامده ام

مهاجم با تجربه ایرلند جنوبی به طور غیر مستقیم به انتقاد از نیمکت نشینی اش در رقابت های یورو 2016 پرداخت.
رابی کین: برای تشویق ایرلند به یورو نیامده ام