آخرین وضعیت جسمانی اساتید صدمه‌دیده دانشگاه شریف/ تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری دلیل سقوط آسانسور

آخرین وضعیت جسمانی اساتید صدمه‌دیده دانشگاه شریف/ تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری دلیل سقوط آسانسور
مدیر روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به آخرین وضعیت جسمانی اساتید صدمه‌دیده دانشگاه صنعتی شریف در حادثه سقوط آسانسور این دانشگاه گفت: حال اساتید دانشگاه مساعد است و کمیته‌ای برای پیگیری دلیل سقوط آسانسور تشکیل شده است.

آخرین وضعیت جسمانی اساتید صدمه‌دیده دانشگاه شریف/ تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری دلیل سقوط آسانسور