میهایلوویچ: انتظاراتم از بالوتلی بیشتر است ::

سرمربی میلان می گوید انتظارات زیادی از ماریو بالوتلی دارد و این مهاجم هر چه سریع تر باید به مرز آمادگی برسد.

وبلاگ اطلاعات

نخبگان