5000 روستای کشور با بحران آب مواجهند

5000 روستای کشور با بحران آب مواجهند

محمد حاج رسولیها  افزود: 540 پروژه فصل آب کشور در حال اجراست.وی بیان کرد: 233 طرح شبکه آب و سد سازی و 120پروژه آبرسانی از مهمترین این طرح ها است.مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت منابع آب ایران تصریح کرد: در سال جاری 40 هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این پروژها مصوب شده است.حاج رسولیها عنوان کرد: از این میزان اعتبار 13 هزار میلیارد ریال از این اعتبار برای احداث سد و شبکه سازی در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد: تعداد سدهای دارای ردیف اعتباری کشور 143 مورد است.مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت منابع آب ایران خاطر نشان کرد: 93 طرح سد سازی کشور در اولویت اجرا قرار دارند.حاج رسولیها بیان کرد: در برنامه پنجم 164 طرح مهم با 12/2 میلیارد متر مکعب آب بهره برداری شده است.وی افزود: 5000 روستا در سطح کشور با بحران آب مواجه هستند.

5000 روستای کشور با بحران آب مواجهند

محمد حاج رسولیها  افزود: 540 پروژه فصل آب کشور در حال اجراست.وی بیان کرد: 233 طرح شبکه آب و سد سازی و 120پروژه آبرسانی از مهمترین این طرح ها است.مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت منابع آب ایران تصریح کرد: در سال جاری 40 هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این پروژها مصوب شده است.حاج رسولیها عنوان کرد: از این میزان اعتبار 13 هزار میلیارد ریال از این اعتبار برای احداث سد و شبکه سازی در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد: تعداد سدهای دارای ردیف اعتباری کشور 143 مورد است.مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت منابع آب ایران خاطر نشان کرد: 93 طرح سد سازی کشور در اولویت اجرا قرار دارند.حاج رسولیها بیان کرد: در برنامه پنجم 164 طرح مهم با 12/2 میلیارد متر مکعب آب بهره برداری شده است.وی افزود: 5000 روستا در سطح کشور با بحران آب مواجه هستند.

5000 روستای کشور با بحران آب مواجهند

سپهر نیوز

رونالدو: اینتر از بحران خارج خواهد شد ::

مهاجم سابق برزیلی اینترمیلان پیش بینی می کند که این تیم بتواند خود را از شرایط بحرانی موجود خارج کند.

اس ام اس جدید

روزنامه قانون