توضیحاتی درباره ماهیت حقوقی مهریه

توضیحاتی درباره ماهیت حقوقی مهریه
در ارتباط با مهریه در قانون مدنی این‌گونه آمده است که به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد.

توضیحاتی درباره ماهیت حقوقی مهریه

در ارتباط با مهریه در قانون مدنی این‌گونه آمده است که به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد.
توضیحاتی درباره ماهیت حقوقی مهریه

خرید vpn برای اندروید

آهنگ جدید