انتقاد معاون طیب‌نیا از مالیات پزشکان

انتقاد معاون طیب‌نیا از مالیات پزشکان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: براساس برآوردهای مختلف سالانه بین 13 تا 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می افتد.

انتقاد معاون طیب‌نیا از مالیات پزشکان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: براساس برآوردهای مختلف سالانه بین 13 تا 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می افتد.
انتقاد معاون طیب‌نیا از مالیات پزشکان

بازی