پیام دکتر روحانی به سران کشورهای اسلامی

پیام دکتر روحانی به سران کشورهای اسلامی
رئیس جمهوری اسلامی ایران، از سران کشورهای اسلامی خواست با مشارکت جمعی، همدلی و همبستگی و ارائه تصویر واقعی اسلام رحمانی، برای ساخت جهانی عاری از خشونت و افراطی گری پیشگام شوند.
۲۰:۵۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۷ خرداد


پیام دکتر روحانی به سران کشورهای اسلامی

رئیس جمهوری اسلامی ایران، از سران کشورهای اسلامی خواست با مشارکت جمعی، همدلی و همبستگی و ارائه تصویر واقعی اسلام رحمانی، برای ساخت جهانی عاری از خشونت و افراطی گری پیشگام شوند.
۲۰:۵۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۷ خرداد


پیام دکتر روحانی به سران کشورهای اسلامی

ganool review