برگ سبز را سند مالکیت خودرو قبول نداریم / فیلم

برگ سبز را سند مالکیت خودرو قبول نداریم / فیلم
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه برای ارتقای سلامت اداری و شفاف سازی باید شیوه ها را اصلاح کنیم، گفت: با الکترونیکی کردن …

برگ سبز را سند مالکیت خودرو قبول نداریم / فیلم

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه برای ارتقای سلامت اداری و شفاف سازی باید شیوه ها را اصلاح کنیم، گفت: با الکترونیکی کردن …
برگ سبز را سند مالکیت خودرو قبول نداریم / فیلم

ترانه