عضو جدید کمیته مدیریت عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد

عضو جدید کمیته مدیریت عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی حکمی، الله محمد آقایی را به سمت عضو جدید کمیته مدیریت عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

عضو جدید کمیته مدیریت عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد

(image)

وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی حکمی، الله محمد آقایی را به سمت عضو جدید کمیته مدیریت عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

عضو جدید کمیته مدیریت عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد

خرید vpn گوشی

دانلود سرا