گشت های تعزیرات حکومتی این بار در رستوران ها

گشت های تعزیرات حکومتی این بار در رستوران ها
گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران امروز هم با حضور بازرسان خود کیفیت مواد غذایی و قیمت ها را در برخی رستوران‌های شهر مورد بازرسی قرار داد.
۱۷:۵۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۰ خرداد


گشت های تعزیرات حکومتی این بار در رستوران ها

گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران امروز هم با حضور بازرسان خود کیفیت مواد غذایی و قیمت ها را در برخی رستوران‌های شهر مورد بازرسی قرار داد.
۱۷:۵۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۰ خرداد


گشت های تعزیرات حکومتی این بار در رستوران ها

عکس