کارمندان منتظر چقدر افزایش حقوق باشند؟

کارمندان منتظر چقدر افزایش حقوق باشند؟
در سال جدید قرار است حقوق کارمندان 12 درصد افزایش یابد که در برخی گروهها 35 درصد خواهد بود.

کارمندان منتظر چقدر افزایش حقوق باشند؟

در سال جدید قرار است حقوق کارمندان 12 درصد افزایش یابد که در برخی گروهها 35 درصد خواهد بود.
کارمندان منتظر چقدر افزایش حقوق باشند؟

سیستم اطلاع رسانی

آخرین اخبار ورزشی