ساعت کار سینماها در طرح افطار تا سحر

ساعت کار سینماها در طرح افطار تا سحر
سینماهای تهران می‌توانند در طرح اکران «افطار تا سحر» فیلم‌های روی پرده را بعد از ساعت 24 هم نمایش دهند.

ساعت کار سینماها در طرح افطار تا سحر

سینماهای تهران می‌توانند در طرح اکران «افطار تا سحر» فیلم‌های روی پرده را بعد از ساعت 24 هم نمایش دهند.
ساعت کار سینماها در طرح افطار تا سحر

موزیک سرا