راجا ناینگولان:/ هیچ مذاکره ای با چلسی نداشته ام

راجا ناینگولان:/ هیچ مذاکره ای با چلسی نداشته ام
ستاره خط میانی رم به شدت مورد توجه باشگاه چلسی انگلیس قرار گرفته است.

راجا ناینگولان:/ هیچ مذاکره ای با چلسی نداشته ام

ستاره خط میانی رم به شدت مورد توجه باشگاه چلسی انگلیس قرار گرفته است.
راجا ناینگولان:/ هیچ مذاکره ای با چلسی نداشته ام

اتوبیوگرافی

سپهر نیوز