علی کریمی در تیم خونه به خونه

علی کریمی در تیم خونه به خونه
شماره هشت محبوب پرسپولیسى ها از این پس به عنوان مشاور در تیم خونه به خونه فعالیت خواهد کرد.

علی کریمی در تیم خونه به خونه

شماره هشت محبوب پرسپولیسى ها از این پس به عنوان مشاور در تیم خونه به خونه فعالیت خواهد کرد.
علی کریمی در تیم خونه به خونه

اتوبیوگرافی

شبکه خانگی