همامی قراردادش را با تراکتور ثبت کرد ::

مسعود همامی که چند روز پیش خبر تراکتوری شدنش در رسانه ها آمده بود امروز قراردادش را با این تیم ثبت کرد.

گوشی

مد روز