سایت کمیته بین‌المللی پارالمپیک: / سیامند رحمان معادل وزن دو یخچال وزنه می‌زند

سایت کمیته بین‌المللی پارالمپیک: / سیامند رحمان معادل وزن دو یخچال وزنه می‌زند
سایت کمیته بین‌المللی پارالمپیک در آستانه پارالمپیک 2016 ریو به تمجید از وزنه‌بردار فوق سنگین ایران پرداخت.

سایت کمیته بین‌المللی پارالمپیک: / سیامند رحمان معادل وزن دو یخچال وزنه می‌زند

سایت کمیته بین‌المللی پارالمپیک در آستانه پارالمپیک 2016 ریو به تمجید از وزنه‌بردار فوق سنگین ایران پرداخت.
سایت کمیته بین‌المللی پارالمپیک: / سیامند رحمان معادل وزن دو یخچال وزنه می‌زند

مرکز فیلم