حضور پررنگ گوهرنشان در ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی ایران

حضور پررنگ گوهرنشان در ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی ایران
حمید علیمردانی مدیرعامل موسسه گوهرنشان: تراش سنگهای قیمتی یکی از حرفه های پول ساز و ارزآور در حوزه صنایع دستی به کار می رودو پیشینه چند هزار ساله در حوزه گوهرتراشی وساخت زیورآلات از یک سو و وجود بیست درصد از معادن سنگ های قیمتی در ایران باعث شده است که نگاه دولت مردان به احیا وتوسعه این صنعت منعطف گردد.

حضور پررنگ گوهرنشان در ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی ایران

حمید علیمردانی مدیرعامل موسسه گوهرنشان: تراش سنگهای قیمتی یکی از حرفه های پول ساز و ارزآور در حوزه صنایع دستی به کار می رودو پیشینه چند هزار ساله در حوزه گوهرتراشی وساخت زیورآلات از یک سو و وجود بیست درصد از معادن سنگ های قیمتی در ایران باعث شده است که نگاه دولت مردان به احیا وتوسعه این صنعت منعطف گردد.
حضور پررنگ گوهرنشان در ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی ایران

فیلم سریال آهنگ