خداحافظی رسمی با میلیاردی‌ها

خداحافظی رسمی با میلیاردی‌ها
با آغاز اکران‌های جدید از اواخر اردیبهشت، امروز ۴فیلم پرفروش اکران نوروزی رسما با سینماها خداحافظی می‌کنند؛ هر چند اکران برخی فیلم‌ها ازجمله «بادیگارد» و «ابد و یک روز» در شهرستان‌ها ادامه می‌یابد و به گفته سخنگوی شورای صنفی نمایش، فقط سینماهای حمایتی و پردیس کورش می‌توانند فیلم‌ها را روی پرده نگه دارند.

خداحافظی رسمی با میلیاردی‌ها

با آغاز اکران‌های جدید از اواخر اردیبهشت، امروز ۴فیلم پرفروش اکران نوروزی رسما با سینماها خداحافظی می‌کنند؛ هر چند اکران برخی فیلم‌ها ازجمله «بادیگارد» و «ابد و یک روز» در شهرستان‌ها ادامه می‌یابد و به گفته سخنگوی شورای صنفی نمایش، فقط سینماهای حمایتی و پردیس کورش می‌توانند فیلم‌ها را روی پرده نگه دارند.
خداحافظی رسمی با میلیاردی‌ها

آهنگ جدید