عذر بدتر از گناه مجری توهین کننده!

عذر بدتر از گناه مجری توهین کننده!

گروه هنری: فرزاد حسنی یکی از مجریان صداو سیما که در برنامه ی زنده ی تلویزیونی با الفاظ سخیف به یکی از شرکت کنندگان توهین کرده بود با تکیه بر رانت حامیانش در صدا و سیما مدعی شد این اقدام بخشی از سناریوی برنامه بوده و طبیعتا به تایید ناظرین صدا و سیما و مسوولین پخش نیز رسیده است.  به گزارش انصاف نیوز این در حالیست که هفته ی گذشته رهبری انقلاب صداوسیما را دارای مسوولیت مهمی در فرهنگ سازی و نهادینه کردن شاخص های ممتاز در نسل آینده دانسته بودند و برخی کاربران ارزشی شبکه های اجتماعی نیز تولید چنین برنامه هایی را نشانگر بی توجهی مسوولین صدا و سیما نسبت سخنان رهبری دانستنند.  صدا و سیما در پی موضع گیری گسترده ی هموطنان علیه رفتار های سخیف فرزاد حسنی مجری پرحاشیه به جای برخورد مناسب با این موضوع که خشم مخاطبان را برانگیخته بود در بهترین ساعات پخش، آنتن را در اختیار این مجری قرار داد تا از دسته گل خود دفاع کند.  در روزهایی که شنیده می شود محمد سرافراز پس از یک سال و نیم حضور در مقام ریاست این سازمان به زودی از مقام خود کناره گیری می کند رفتار وقیحانه ی یکی از مجریان این شبکه با حاضرین در یک جنگ تلویزیونی موجب بر انگیخته شدن جو عمومی علیه این برنامه و مجریان آن شد.  در اقدامی غیر قابل باور مدیریت صدا و سیما نیز به جای بررسی مساله و برخورد قانونی با مجری و تهیه کننده ی این برنامه در بهترین ساعت پخش کانال سه سیمای جمهوری اسلامی به این مجری فرصتی داد تا از خود دفاع کند، دفاعیه ای که به نظر می رسد مانند اصل برنامه بدون نظارت تهیه و ارائه شده است.  فرزاد حسنی در توضیحات خود درباره ی توهین به یکی از شرکت کنندگان در برنامه ی تلیوزیونی مدعی شد این اقدام با هماهنگی قبلی انجام شده و بخشی از سناریوی برنامه بوده است. توضیحات فرزاد حسنی موجب خشمگین تر شدن مخاطبین شد. بخشی از آنها توضیحات حسنی را دروغ و ساختگی ارزیابی کردند و اکثریت مخاطبین نیز این توضیحات را عذر بدتر گناه دانستند که سناریویی چنین سخیف توسط یک تیم تلویزیونی تنظیم و اجرا شده و مسوولین و ناظرین شبکه نیز کوچکترین مخالفتی با آن نداشته اند.  یکی از کاربران شبکه های اجتماعی در این مورد نوشته بود: «شاید اگر این توضیحات پخش نمی شد موضوع در حماقت یک نفر خلاصه می شد اما اکنون کل تیم تهیه برنامه و مسوولین صدا و سیما باید پاسخگوی اشتباه فوق باشند».

عذر بدتر از گناه مجری توهین کننده!

گروه هنری: فرزاد حسنی یکی از مجریان صداو سیما که در برنامه ی زنده ی تلویزیونی با الفاظ سخیف به یکی از شرکت کنندگان توهین کرده بود با تکیه بر رانت حامیانش در صدا و سیما مدعی شد این اقدام بخشی از سناریوی برنامه بوده و طبیعتا به تایید ناظرین صدا و سیما و مسوولین پخش نیز رسیده است.  به گزارش انصاف نیوز این در حالیست که هفته ی گذشته رهبری انقلاب صداوسیما را دارای مسوولیت مهمی در فرهنگ سازی و نهادینه کردن شاخص های ممتاز در نسل آینده دانسته بودند و برخی کاربران ارزشی شبکه های اجتماعی نیز تولید چنین برنامه هایی را نشانگر بی توجهی مسوولین صدا و سیما نسبت سخنان رهبری دانستنند.  صدا و سیما در پی موضع گیری گسترده ی هموطنان علیه رفتار های سخیف فرزاد حسنی مجری پرحاشیه به جای برخورد مناسب با این موضوع که خشم مخاطبان را برانگیخته بود در بهترین ساعات پخش، آنتن را در اختیار این مجری قرار داد تا از دسته گل خود دفاع کند.  در روزهایی که شنیده می شود محمد سرافراز پس از یک سال و نیم حضور در مقام ریاست این سازمان به زودی از مقام خود کناره گیری می کند رفتار وقیحانه ی یکی از مجریان این شبکه با حاضرین در یک جنگ تلویزیونی موجب بر انگیخته شدن جو عمومی علیه این برنامه و مجریان آن شد.  در اقدامی غیر قابل باور مدیریت صدا و سیما نیز به جای بررسی مساله و برخورد قانونی با مجری و تهیه کننده ی این برنامه در بهترین ساعت پخش کانال سه سیمای جمهوری اسلامی به این مجری فرصتی داد تا از خود دفاع کند، دفاعیه ای که به نظر می رسد مانند اصل برنامه بدون نظارت تهیه و ارائه شده است.  فرزاد حسنی در توضیحات خود درباره ی توهین به یکی از شرکت کنندگان در برنامه ی تلیوزیونی مدعی شد این اقدام با هماهنگی قبلی انجام شده و بخشی از سناریوی برنامه بوده است. توضیحات فرزاد حسنی موجب خشمگین تر شدن مخاطبین شد. بخشی از آنها توضیحات حسنی را دروغ و ساختگی ارزیابی کردند و اکثریت مخاطبین نیز این توضیحات را عذر بدتر گناه دانستند که سناریویی چنین سخیف توسط یک تیم تلویزیونی تنظیم و اجرا شده و مسوولین و ناظرین شبکه نیز کوچکترین مخالفتی با آن نداشته اند.  یکی از کاربران شبکه های اجتماعی در این مورد نوشته بود: «شاید اگر این توضیحات پخش نمی شد موضوع در حماقت یک نفر خلاصه می شد اما اکنون کل تیم تهیه برنامه و مسوولین صدا و سیما باید پاسخگوی اشتباه فوق باشند».

عذر بدتر از گناه مجری توهین کننده!

خرید بک لینک

مرکز فیلم