بیانیه ویژه طیب‌نیا برای فیش حقوق جنجالی

بیانیه ویژه طیب‌نیا برای فیش حقوق جنجالی
بعد ازآنکه دریافت حقوقهای چندده میلیونی مدیران بیمه مرکزی در روزهای گذشته خبرساز شد وزیر امور اقتصادی و دارایی بیانیه ای را به این منظور منتشر کرد.

بیانیه ویژه طیب‌نیا برای فیش حقوق جنجالی

بعد ازآنکه دریافت حقوقهای چندده میلیونی مدیران بیمه مرکزی در روزهای گذشته خبرساز شد وزیر امور اقتصادی و دارایی بیانیه ای را به این منظور منتشر کرد.
بیانیه ویژه طیب‌نیا برای فیش حقوق جنجالی

بک لینک رنک 1

ganool review