آشتی اولی هوینس با ماتیاس سامر

بعد از آنکه مدیر ورزشی بایرن اظهاراتی از روی عصبانیت درمورد رئیس سابقش به زبان آورد، این دو امشب با هم آشتی کردند.

کرمان نیوز

دانلود نرم افزار