اتفاقی غیرمنتظره در بازار رقم خورد

اتفاقی غیرمنتظره در بازار رقم خورد
روز چهارشنبه، سکه تحت تاثیر کاهش بهای طلای جهانی به زیر مرز یک میلیون تومان رفت. این روند دور از انتظار نبود، اما آنچه در روز چهارشنبه غیرمنتظره …

اتفاقی غیرمنتظره در بازار رقم خورد

روز چهارشنبه، سکه تحت تاثیر کاهش بهای طلای جهانی به زیر مرز یک میلیون تومان رفت. این روند دور از انتظار نبود، اما آنچه در روز چهارشنبه غیرمنتظره …
اتفاقی غیرمنتظره در بازار رقم خورد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی