چهره دفاعی سایپا برابر پرسپولیس

چهره دفاعی سایپا برابر پرسپولیس
فرکی در ترکیب اولیه نارنجی پوشان از سه هافبک دفاعی برای مهار خط آتش قرمزها استفاده کرده است.

چهره دفاعی سایپا برابر پرسپولیس

فرکی در ترکیب اولیه نارنجی پوشان از سه هافبک دفاعی برای مهار خط آتش قرمزها استفاده کرده است.
چهره دفاعی سایپا برابر پرسپولیس

خرید بک لینک رنک 3

کیمیا دانلود