وزیر اقتصاد از مردم عذرخواهی کرد

وزیر اقتصاد از مردم عذرخواهی کرد
طیب‌نیا حساسیت مردم در ماجرای فیش‌های حقوقی را ارج نهاده و اظهار کرد: ابایی از عذرخواهی از مردم بابت آنچه که در مورد فیش‌های حقوقی منجر به رنجش خاطر مردم شد، ندارم.

وزیر اقتصاد از مردم عذرخواهی کرد

طیب‌نیا حساسیت مردم در ماجرای فیش‌های حقوقی را ارج نهاده و اظهار کرد: ابایی از عذرخواهی از مردم بابت آنچه که در مورد فیش‌های حقوقی منجر به رنجش خاطر مردم شد، ندارم.
وزیر اقتصاد از مردم عذرخواهی کرد

خرید بک لینک

فیلم سریال آهنگ