اکنون زمان اخراج کارگران نیست!

اکنون زمان اخراج کارگران نیست!

هادی ابوی  با ابراز تاسف از اخبار منتشره مبنی بر تعطیلی کارخانه ارج، گفت: اکنون شرایط دیگر به گونه ای نیست که اخراج و تعدیل نیروی کار را در پیش بگیریم و خط تولید را متوقف کنیم زیرا چندصد کارگر که از کار بیکار شوند شهر دچار تنش می‌شود و به دنبال آن آشفتگی و هرج و مرج بر اقتصاد و جامعه حاکم می شود.وی تاکید کرد: باید به جای سنگ اندازی، بنگاه‌ها را تشویق و حمایت کنیم و موانع را از پیش پای تولید کننده برداریم تا هم قدرت رقابت پیدا کند و هم صادرات کشور تقویت شود.این مقام مسئول کارگری متذکرشد: هم اکنون در دولت کارگروه‌های اشتغال تشکیل جلسه می دهند و شورای‌ عالی اشتغال هم مواردی را از تصویب می‌گذراند اما در خروجی مصوبات با سنگ اندازی برخی بانکها در پرداخت تسهیلات مواجه می‌شویم و تزریق اعتبار به بنگاه‌های راکد آنقدر طول می‌کشد که در سراشیبی ورشکستگی و تعطیلی قرار می‌گیرند.ابوی در ادامه با بیان اینکه وزارت کار متولی اشتغال نیست، اظهار کرد: درست است که تامین شغل با وزارت کار نیست و همراهی و همکاری دولت و بخش خصوصی و همه سازمانها و دستگاه‌ها را می طلبد اما بحث ما این است که سیاستگذاری و هدایتگری و تسهیل‌گری با وزارت کار است و باید تلاش کند تا سیاست‌ها معطوف به سمت ایجاد اشتغال و رونق بازار کار باشد. او معتقد است: همانطور که بحث اقتصاد مقاومتی به یک فرمانده واحد نیاز دارد در بحث اشتغال نیز وجود یک فرمانده واحد ضروری است.دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور متذکر شد: در طول سه سال اخیر بدنه دولت جذب و استخدام‌های بسیاری داشته است اما این همه جذب از کجا صورت گرفته است و عمده کسانی که جذب شده‌اند فارغ التحصیل دانشگاهی بودند یا جویندگان کار؟ابوی گفت: اگر امروز واردات و صادرات و تولید دچار مشکل می شوند ناشی از سیاستگذاری‌هایی است که در پیش گرفته شده است از این رو معتقدم تنها راه برون رفت از مشکلات و گرفتاری های اقتصادی، بهبود تولید و رونق اشتغال بها دادن و توجه به بخش خصوصی و تعاونی است.

اکنون زمان اخراج کارگران نیست!

هادی ابوی  با ابراز تاسف از اخبار منتشره مبنی بر تعطیلی کارخانه ارج، گفت: اکنون شرایط دیگر به گونه ای نیست که اخراج و تعدیل نیروی کار را در پیش بگیریم و خط تولید را متوقف کنیم زیرا چندصد کارگر که از کار بیکار شوند شهر دچار تنش می‌شود و به دنبال آن آشفتگی و هرج و مرج بر اقتصاد و جامعه حاکم می شود.وی تاکید کرد: باید به جای سنگ اندازی، بنگاه‌ها را تشویق و حمایت کنیم و موانع را از پیش پای تولید کننده برداریم تا هم قدرت رقابت پیدا کند و هم صادرات کشور تقویت شود.این مقام مسئول کارگری متذکرشد: هم اکنون در دولت کارگروه‌های اشتغال تشکیل جلسه می دهند و شورای‌ عالی اشتغال هم مواردی را از تصویب می‌گذراند اما در خروجی مصوبات با سنگ اندازی برخی بانکها در پرداخت تسهیلات مواجه می‌شویم و تزریق اعتبار به بنگاه‌های راکد آنقدر طول می‌کشد که در سراشیبی ورشکستگی و تعطیلی قرار می‌گیرند.ابوی در ادامه با بیان اینکه وزارت کار متولی اشتغال نیست، اظهار کرد: درست است که تامین شغل با وزارت کار نیست و همراهی و همکاری دولت و بخش خصوصی و همه سازمانها و دستگاه‌ها را می طلبد اما بحث ما این است که سیاستگذاری و هدایتگری و تسهیل‌گری با وزارت کار است و باید تلاش کند تا سیاست‌ها معطوف به سمت ایجاد اشتغال و رونق بازار کار باشد. او معتقد است: همانطور که بحث اقتصاد مقاومتی به یک فرمانده واحد نیاز دارد در بحث اشتغال نیز وجود یک فرمانده واحد ضروری است.دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور متذکر شد: در طول سه سال اخیر بدنه دولت جذب و استخدام‌های بسیاری داشته است اما این همه جذب از کجا صورت گرفته است و عمده کسانی که جذب شده‌اند فارغ التحصیل دانشگاهی بودند یا جویندگان کار؟ابوی گفت: اگر امروز واردات و صادرات و تولید دچار مشکل می شوند ناشی از سیاستگذاری‌هایی است که در پیش گرفته شده است از این رو معتقدم تنها راه برون رفت از مشکلات و گرفتاری های اقتصادی، بهبود تولید و رونق اشتغال بها دادن و توجه به بخش خصوصی و تعاونی است.

اکنون زمان اخراج کارگران نیست!

car