تأیید صحت انتخابات تبریز با یک تغییر

تأیید صحت انتخابات تبریز با یک تغییر
شورای نگهبان با تأیید صحت انتخابات مجلس در تبریز، از راهیابی «سعیدی» به مجلس به جای «منادی» خبر داد.

تأیید صحت انتخابات تبریز با یک تغییر

شورای نگهبان با تأیید صحت انتخابات مجلس در تبریز، از راهیابی «سعیدی» به مجلس به جای «منادی» خبر داد.
تأیید صحت انتخابات تبریز با یک تغییر

دانلود سریال و آهنگ