با تدبیر 8 هزار میلیارد از 3 هزار میلیارد کوچک‌تر می‌شود!

با تدبیر 8 هزار میلیارد از 3 هزار میلیارد کوچک‌تر می‌شود!
زمانی در این کشور، فساد ریشه‌کن خواهد شد که تمامی نخبگان سیاسی و مذهبی، تمامی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی، در مبارزه با فساد اقتصادی، مالی و اخلاقی رخ داده از سوی هم‌حزبی‌های خود، پیشقدم شوند.

با تدبیر 8 هزار میلیارد از 3 هزار میلیارد کوچک‌تر می‌شود!