کیه لینی: برکسیت همه را شوکه کرده

کیه لینی: برکسیت همه را شوکه کرده
مدافع تیم ملی ایتالیا می گوید از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شوکه شده است.

کیه لینی: برکسیت همه را شوکه کرده

مدافع تیم ملی ایتالیا می گوید از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شوکه شده است.
کیه لینی: برکسیت همه را شوکه کرده

ماشین های جدید