پاشازاده در پارس جنوبی ماندنی شد

پاشازاده در پارس جنوبی ماندنی شد
مهدی پاشازاده یک فصل دیگر در پارس جنوبی جم می ماند.

پاشازاده در پارس جنوبی ماندنی شد

مهدی پاشازاده یک فصل دیگر در پارس جنوبی جم می ماند.
پاشازاده در پارس جنوبی ماندنی شد

اس ام اس جدید