تنها دلیلی که به قویترین مرد جهان اجازه مسافرت نمی دهد

تنها دلیلی که به قویترین مرد جهان اجازه مسافرت نمی دهد
بهداد سلیمی قهرمان جهان و المپیک گفت: عید امسال به دلیل تولد فرزندم وقتی برای سفر رفتن نخواهم داشت.

تنها دلیلی که به قویترین مرد جهان اجازه مسافرت نمی دهد

بهداد سلیمی قهرمان جهان و المپیک گفت: عید امسال به دلیل تولد فرزندم وقتی برای سفر رفتن نخواهم داشت.
تنها دلیلی که به قویترین مرد جهان اجازه مسافرت نمی دهد

اندروید