شلیک موشک های بالستیک در رزمایش اقتدار ولایت سپاه

در جریان آخرین روز رزمایش موشکی اقتدار ولایت ۱، موشک های بالستیک قدر H و قدرF به سمت اهداف از پیش تعیین شده در فاصله یک هزار و چهارصد کیلومتری شلیک شدند.
۰۹:۵۹ – ۱۳۹۴ چهار شنبه ۱۹ اسفند


کیمیا دانلود

مجله اتومبیل