جبران عقب ماندگی دولت قبل در سال 95

جبران عقب ماندگی دولت قبل در سال 95
مشاور معاون اجرایی رییس جمهور گفت:« باید عقب ماندگی های دولت گذشته را جبران کرد و رشد اقتصادی ۸ درصد را دنبال کرد.»

جبران عقب ماندگی دولت قبل در سال 95

مشاور معاون اجرایی رییس جمهور گفت:« باید عقب ماندگی های دولت گذشته را جبران کرد و رشد اقتصادی ۸ درصد را دنبال کرد.»
جبران عقب ماندگی دولت قبل در سال 95

عکس های داغ جدید

میهن دانلود