حتماً خیر و صلاحی بود که به بازی با هند نرسم/ تیموریان: امیدوارم اتفاقات خوبی در سال 95 بیفتد

حتماً خیر و صلاحی بود که به بازی با هند نرسم/ تیموریان: امیدوارم اتفاقات خوبی در سال 95 بیفتد
کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: حتماً خیر و صلاحی بود که به بازی ایران مقابل هند نرسم.

حتماً خیر و صلاحی بود که به بازی با هند نرسم/ تیموریان: امیدوارم اتفاقات خوبی در سال 95 بیفتد

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: حتماً خیر و صلاحی بود که به بازی ایران مقابل هند نرسم.
حتماً خیر و صلاحی بود که به بازی با هند نرسم/ تیموریان: امیدوارم اتفاقات خوبی در سال 95 بیفتد

دانلود فیلم

قدیر نیوز