مدافع سپاهان با محافظ صورت به میدان می رود

مدافع سپاهان با محافظ صورت به میدان می رود
دنیل نوروزی در اولین بازی های تیم سپاهان با محافظ صورت حضور پیدا می کند.

مدافع سپاهان با محافظ صورت به میدان می رود

دنیل نوروزی در اولین بازی های تیم سپاهان با محافظ صورت حضور پیدا می کند.
مدافع سپاهان با محافظ صورت به میدان می رود

خرید لینک

روزنامه قانون