تردد در همه جاده های کشور روان است

تردد در همه جاده های کشور روان است
تردد در اغلب جاده های کشور روان است و ترافیک چالوس نیز به شدت کاهش یافته است.
۰۸:۳۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۵ خرداد


تردد در همه جاده های کشور روان است

تردد در اغلب جاده های کشور روان است و ترافیک چالوس نیز به شدت کاهش یافته است.
۰۸:۳۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۵ خرداد


تردد در همه جاده های کشور روان است

عکس