کریستین هیدل:/ مورینیو هم خواهان جذب امبولو بود

کریستین هیدل:/ مورینیو هم خواهان جذب امبولو بود
کریستین هیدل، رئیس باشگاه شالکه اذعان داشت که منچستریونایتد قصد داشت تا قبل از شالکه، با امبولو قرارداد ببندد و مورینیو به شدت خواهان جذب این بازیکن بود.

کریستین هیدل:/ مورینیو هم خواهان جذب امبولو بود

کریستین هیدل، رئیس باشگاه شالکه اذعان داشت که منچستریونایتد قصد داشت تا قبل از شالکه، با امبولو قرارداد ببندد و مورینیو به شدت خواهان جذب این بازیکن بود.
کریستین هیدل:/ مورینیو هم خواهان جذب امبولو بود

ایرانی