کونته:‌از‌حضور‌روی‌نیمکت‌ایتالیا‌پشیمان‌نیستم

کونته:‌از‌حضور‌روی‌نیمکت‌ایتالیا‌پشیمان‌نیستم
آنتونیو کونته،‌سرمربی تیم ملی ایتالیا عنوان کرد که از قبول این سمت هیچگاه پشیمان نشده است.

کونته:‌از‌حضور‌روی‌نیمکت‌ایتالیا‌پشیمان‌نیستم

آنتونیو کونته،‌سرمربی تیم ملی ایتالیا عنوان کرد که از قبول این سمت هیچگاه پشیمان نشده است.
کونته:‌از‌حضور‌روی‌نیمکت‌ایتالیا‌پشیمان‌نیستم

کیمیا دانلود

ابزار رسانه