مدیرعامل استقلال سوژه بازیکنان سرخ/ گزارش تمرین پرسپولیس

مدیرعامل استقلال سوژه بازیکنان سرخ/ گزارش تمرین پرسپولیس
اولین جلسه تمرینی تاکتیکی پرسپولیسی ها بعد از تساوی برابر فولاد امروز از ساعت 19 برگزار شد.

مدیرعامل استقلال سوژه بازیکنان سرخ/ گزارش تمرین پرسپولیس

اولین جلسه تمرینی تاکتیکی پرسپولیسی ها بعد از تساوی برابر فولاد امروز از ساعت 19 برگزار شد.
مدیرعامل استقلال سوژه بازیکنان سرخ/ گزارش تمرین پرسپولیس

موبایل دوستان