نفت ارزان در كمين اقتصادهای وابسته

نفت ارزان در كمين اقتصادهای وابسته
تازه‌ترين گزارش بانك جهاني مي‌گويد كه روند رشد اقتصاد رو به كاهش است از اين رو اين بانك پيش‌بيني خود از رشد اقتصاد را از نرخ 2.9 درصد به …

نفت ارزان در كمين اقتصادهای وابسته

تازه‌ترين گزارش بانك جهاني مي‌گويد كه روند رشد اقتصاد رو به كاهش است از اين رو اين بانك پيش‌بيني خود از رشد اقتصاد را از نرخ 2.9 درصد به …
نفت ارزان در كمين اقتصادهای وابسته

خرم خبر